วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคุณค่าของบริษัท

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และคุณค่าของบริษัท (Corporate Value) เพื่อให้มีทิศทาง การดำเนินธุรกิจในแนวทางที่ชัดเจน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน์

1. ให้บริการทางการเงินเฉพาะด้านสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ (นาโนไฟแนนซ์ :Nano Finance)
2. เป็นผู้นำด้านสินเชื่อที่มีชื่อชื่อเสียงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ดีเข้าใจ เข้าถึงลูกค้าและครอบคลุมทุกพื้นที่
3. บริหารงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

พันธกิจ

1. เป็นแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยประเภทบุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่มีทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน
2. มีกระบวนการให้สินเชื่อที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับคุณลักษณะของกลุ่มลูกหนี้
3. ค้นหาและตอบสนองต่อความพึงพอใจในด้านการเงินอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทุกพื้นที่ที่มีความต้องการ
4. แก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงจุด เบ็ดเสร็จ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการดำเนินธุรกิจในกลุ่มลูกค้ารายย่อย
5. แสวงหาการเติบโตอย่างมั่นคงในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ
6. มุ่งมั่นในการสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
7. ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

คุณค่าของบริษัท

"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

เข้าใจ : ทำความเข้าใจในทุกปัญหาที่เข้ามา
เข้าถึง : การค้นหาข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อเข้าถึงปัญหา
พัฒนา : การสร้างกระบวนการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาที่ยั่งยืน

สมัครสินเชื่อ

กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

ข้อมูลการติดต่อ
สถานประกอบการ
ข้อมูลธุรกิจ